TIEY

Hovedprinsippet i Tidlig Innsats – Early Years er at alle elever skal få veiledning og opplæring på sitt nivå. Derfor jobber elevene på ulike stasjoner der de er delt inn i ulike mestringsgrupper.

Hver økt starter med en innledning hvor læreren samtaler med elevene om målet for TIEY-økten. På alle stasjonene skal elevene jobbe mot dette målet på ulike måter. Etter arbeidsøkten samler læreren elevene igjen og oppsummerer hvordan de har jobbet og om målet er nådd.

Dette er stasjonene:

Lærerstyrt stasjon:

Her vektlegges veiledet lesing i norsk og samtale med elevene.

Lesestasjon:

Her sitter elevene stille og leser.

ABC/regne-stasjon:

På denne stasjonen skal elevene jobbe med skriving i norsk og regnestykker i matematikk.

IKT-stasjon:

Elevene jobber med ulike opppgaver på data. Det kan være forskjellige pedagogiske spill, oppgaver i Word, Power Point eller lignende.

Øvestasjon:

Her øver elevene på rettskriving, grammatikk eller lignende i norsk og for eksempel med gangetabellen eller automatisering av pluss i matte.

Konstruksjons-og formingsstasjon:

På denne stasjonen skal elevene jobbe med å tegne, lape, klippe, lime eller bygge noe. Det kan for eksempel være ukas ord i plastilin. Denne stasjonen er ikke alltid med. Særlig ikke på de øverste trinnene.

Foreldreinvolvering: 

En sentral del av Early Years-programmet er de foresatte. Forskning viser at de foresattes aktive deltakelse i leseopplæringen er av avgjørende betydning for elevenes leseutvikling. På foreldremøter på høsten får alle foresatte innføring i hvordan de kan veilede og støtte sitt barn med leseleksen hver dag. Hver uke får elevene en lesemappe med seg hjem. I den ligger det en leseguide, et lesekort og en bok tilpasset elevens mestringsnivå.