Permisjonsreglement

Målet for permisjonsreglementet er å redusere elevfraværet, blant annet ved å strammen inn adgangen til permisjon til feriereiser i skoletiden. 

Søknad om permisjon for legetime, tannlege, o.l. kan innvilges av kontaktlærer. Det samme gjelder inntil én dags fri i forbindelse med religiøse høytidsdager.

Søknad om permisjon fra opplæringen leveres skolens kontor eller sendes inn per e-post til  postmottak@ude.oslo.kommune.no  Merk e-posten med Rosenholm skole

Søknaden behandles av rektor. Behandlingstid er tre uker.

Søknad om permisjon bør foreligge skriftlig minimum 3 uker før permisjonene ønskes og før forpliktende avtaler inngås.

Les mer om permisjon i grunnskolen på Oslo kommunes nettsider.

Oslostandarden er forankret i Opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og Opplæringsloven § 2-11 Permisjon fra den pliktige opplæringa.