Hovedseksjon

Vår profil

Rosenholm skole er en 1-7 skole med 285 flotte og aktive elever.  Skolen har to klasser på hvert trinn og to byomfattende spesialgrupper. Skolen ligger i et landlig og rolig nærmiljø på Holmlia i bydel Søndre med nærhet både til søndre Ås gård og Hvervenbukta. Rosenholm skole ble bygget i 1984 og hver klasse har sitt eget klassehus. Administrasjon og arbeidsrom til de ansatte fikk nytt bygg i 2016, og vi er i dag ca. 75 ansatte.

 

På Rosenholm skole er vårt overordnede mål at alle elever skal få mulighet til å utvikle kunnskap, evner og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Vi bruker derfor mye tid på å planlegge god og tilrettelagt undervisning med fokus på inkluderende praksis.

Alle elever på Rosenholm skole skal ha gode, grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning – alle skal kunne lese og regne når de er ferdige på Rosenholm skole. For å kunne nå dette målet, må vi jobbe systematisk og grundig med de grunnleggende ferdighetene tidlig i skoleløpet slik at alle våre elever får muligheter til å klare et fullt skoleløp. Vi voksne på skolen har et stort ansvar for å utvikle vår praksis slik at vi får til å gi elevene den kompetansen de trenger for å kunne mestre livene sine. Vi må bygge dette arbeidet på forskning om hvilke metoder som gir best effekt på læring, motivasjon og trivsel for elevene. Å skape arenaer for elevenes aktive deltakelse i læringen, gjennom diskusjoner, kritisk tenkning og medvirkning, står sentralt i skolens utvikling.

 

Skolen har et tydelig mål om at samtlige elever skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø. Inkludering handler om å tilpasse læringsmiljøet til mangfoldet blant elevene. Alle som jobber på Rosenholm skole skal arbeide for at alle elever får delta i skolens læringsfellesskap, slik at alle får en reell mulighet til å delta og ha en opplevelse av tilhørighet i det faglige og sosiale fellesskapet. Rosenholm skoles pedagogiske tilbud skal være tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, slik at alle gis mulighet til sosial og faglig mestring og utvikling (danning og utdanning).

 

Aktivitetsskolen på Rosenholm

Skolen har tilbud om gratis kjernetid på AKS for alle elever fra 1.-4. trinn, samt elever fra 1.-7. trinn med særskilte behov. Her går ca. 160 av våre flotte elever etter skoletid for å leke, lære og oppleve sammen. Elevene blir møtt av en engasjert personalgruppe med bred kompetanse i læringsstøttende aktiviteter og alternative læringsarenaer.

 

Rosenholm skoles fokusområder og satsningsområder kommende skoleår

Rosenholm skole har identifisert følgende fokusområder skoleåret 2023:

  1. Elevenes læring og utvikling – gjennom inkluderende praksis skal alle oppleve faglig mestring

  2. Et trygt og godt læringsmiljø – gjennom inkluderende praksis skal alle oppleve sosial mestring

  3. Skolens profesjonsfelleskap – gjennom inkluderende praksis skal alle reflektere over felles verdier, og vurdere og videreutvikle egen praksis