Hovedseksjon

Strategisk plan

Sammen mot nye høyder- vi kan og vi vil!

Rosenholm skole fyller 40 år i år og har i dag ca. 75 ansatte. Rosenholm skole skal bygge robuste og inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en kultur der elevene opplever faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid for å oppnå dette er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

 

På Rosenholm skole er vårt overordnede mål at alle elever skal få mulighet til å utvikle kunnskap, evner og holdninger for å kunne mestre livene sine slik at de skal kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Vi vil at alle elever skal ha gode grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, og alle undervisningstimer skal bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling. Det pedagogiske tilbudet skal være tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, slik at alle opplever mestring og utvikling.

 

Skolen har et tydelig mål om at samtlige elever skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing, vold og rasisme. Rosenholm skole har som mål å fremme inkludering, og skal arbeide for at alle deltar i skolens læringsfellesskap. Alle skal ha en opplevelse av faglig og sosial tilhørighet, og skal gis en reell mulighet til å delta i fellesskapet. Gjennom å skape arenaer for elevenes aktive deltakelse i læringen, gjennom diskusjoner, kritisk tenkning og medvirkning, skaper vi et inkluderende fellesskap. Inkludering handler om å tilpasse læringsmiljøet til mangfoldet blant elevene. På Rosenholm skole er vi opptatt av å være stolte av det kulturelle mangfoldet og å synliggjøre den enkeltes identitet og bakgrunn.

 

Rosenholm skole har identifisert følgende fokusområder for skoleåret 2024:

1) Elevenes læring og utvikling – gjennom inkluderende praksis skal alle oppleve faglig mestring

2) Et trygt og godt læringsmiljø – gjennom inkluderende praksis skal alle oppleve sosial mestring; gjennom å bety noe for noen og oppleve tilhørighet

3) Skolens profesjonsfelleskap – gjennom inkluderende praksis skal alle reflektere over felles verdier, og vurdere og videreutvikle egen praksis

 

Aktivitetsskolen vår kjennetegnes ved:

- å være en del av et helhetlig tilbud til alle elevene på 1.-4. trinn i samarbeid med skolen- å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling

- å være et læringsstøttende aktivitetstilbud knyttet til målområdene i rammeplanen og fagfornyelsen

- å ha ansatte som er engasjerte i barn og læring, er imøtekommende og serviceinnstilte

- å være en trygg og inkluderende arena hvor alle elever blir sett og respektert for den de er