Strategisk plan

Oslo kommune legger føringer for hovedområder som vi som en del av Osloskolen skal arbeide med.

Planen vår inneholder våre  lokale strategiske mål, med tiltak, som skal sørge for at elevene våre får en utviklende undervisning og trygge, gode arbeidsforhold.

Elevundersøkelsen er et viktig element i utviklingen av den strategiske planen.

Vi har fokus på:

  • De ansattes kontinuerlige læring og utvikling. Her tar vi utgangspunkt i relevant forskning om hva som gir god effekt på læring.
  • Faste, strukturerte møtepunkter hvor vi følger den enkelte elevs faglige utvikling, trygghet og tilhørighet.
  • Økt elevaktivitet i undervisningsøktene.
  • Intensivering av språk- og begrepsopplæring i alle fag.
  • Systematisk arbeid med elevmiljøet. Rosenholm skole skal være et godt sted å være! Alle skolens ansatte, elever og foresatte er viktige aktører i dette arbeidet.
  • Et tett samarbeid med Aktivitetsskolen som bidrar til gode, læringsstøttende aktiviteter for elevene våre.
  • Et godt og konstruktivt skole-hjem samarbeid med tett dialog!