Hovedseksjon

Strategisk plan

Rosenholm skole – " Sammen mot nye høyder – vi kan og vi vil"

Vår strategiske plan synliggjør at vi har et ønske om å videreutvikle vår kollektive kapasitet for å øke elevenes faglige og sosiale læring.

Slik kollektiv kapasitetsbygging vil skape mestring og utvikling.

LK20, fagfornyelsen, er en viktig brikke i dette arbeidet. Et godt profesjonsfelleskap gir læring og utvikling i alle ledd og står sentralt i vårt pedagogiske utviklingsarbeid.

Rosenholm skole skal være kjent for kvalitet. Skolens ledelse følger opp tett i dialog med lærere og øvrige ansatte.

Læring og utvikling hos den enkelte elev er kjernevirksomheten og særlig et satsningsområde dette året er elevmedvirkning og mer tverrfaglig samarbeid. Vi skal være sammen om å lære og elevenes stemme skal komme tydelig frem.

Økt faglig og sosial læring og bedre elevresultater er målet.

Kollektiv læring med tid til refleksjon og evaluering står sentralt. Det er viktig at vi utvikler en kultur som fremmer læring, utvikling og trivsel på alle nivåer. Samarbeid og relasjonsbygging er viktig redskaper på veien.  

Et fungerende profesjonelt læringsfellesskap skaper felles verdier og forståelser. Det synliggjør også at alle ansatte på skole og Aks har et kollektivt ansvar for elevenes læring og trivsel. Elevene skal beskrives som våre og arbeidet med å skape den beste skolen for elevene er vårt felles arbeid.

Et godt læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø gir elevresultater. For at læring skal finne sted er vi avhengige av trygghet og trivsel! Likeverd, inkludering og rettferdighet er prinsipper som er viktige for oss. Alt arbeid vi gjør skal være med på å skape en trygg, inkluderende og varm skole.

Vi er ambisiøse på elevenes vegne og vet at våre elever kan få til alt de vil!

Elevstemmen er viktig, og vi skal jobbe aktivt for at alle elevene skal være mer aktive i sin læringsprosess. Økt grad av egenvurdering og elever som involveres i planlegging og gjennomføring av vurderingsarbeidet prioriteres.

Vi skal ha fortsatt ha stort fokus på å utvikle et godt, inkluderende, varmt og trygt skolemiljø.

Skolens satsingsområder dette året er å videreutvikle et profesjonelt læringsfellesskap, å skape et trygt arbeidsmiljø og gjennom LK20 utfordre planleggingen og organiseringen av skoledagen for elever og lærere.

 

Strategisk plan Rosenholm skole