Helsesøster

Dette er et gratis tilbud til alle barn i skolealder og omfatter fysisk, psykisk og sosial helse. Bydelen har utarbeidet et eget informasjonshefte fra kommunen som vi har lagt med, og som dere kan både lese og laste ned.

Les mer informasjon på Oslo kommunes egne nettsider

Tilbudet innebærer:

  • Helseundersøkelser
  • Veiledning og støtte til foreldre og elever.

Vi er opptatt av barnet og familiens helse og trivsel og tilbyr individuell tilpasset råd og støtteetterbehov. 

Skolehelsetjenesten gir:

  • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning individuelt og i grupper.
  • Vaksinasjon
  • Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser.
  • Miljørettet tiltak fokus på elevenes arbeidsmiljø.
  • ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene.
  • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.
  • Henviser og samarbeider med andre instanser, som f. eks barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), pedagogisk- psykologisk tjenesten (PPT), logoped, fysioterapeut, Familiesenteret, Psykisk helse, sosial- og barnevernstjenesten,NAV og sykehus.