Hovedseksjon

Læringsmiljøet

På Rosenholm skole vil vi at alle elevene skal trives faglig og sosialt. Læringsmiljøet mener vi derfor er en samlebetegnelse for summen av de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for læring, helse og trivsel.

Den viktigste jobben gjør vi ved å forebygge. Gjennom programmer som Respekt (tidl. Connect) og De utrolige årene, øker vi den lokale kompetansen på dette området. Samtidig gir det oss redskaper i det daglige arbeidet med elevenes trivsel. Høsten 2015 innførte vi felles, ukentlige sosiale mål for alle klasser på skolen. Høsten 2014 opprettet vi sammen med elevrådet Lekeledere som bidrar til aktivitet og trivsel i friminuttene. Sammen med flotte foreldre gir dette et godt utgangspunkt for arbeid med læringsmiljøet. Målene er god klasseledelse og undervisning, positive relasjoner mellom elev og lærer, positive relasjoner og kultur for læring blant elevene, godt samarbeid mellom skole og hjem, og god ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen

I forlengelse av forbyggingen kommer kompetansen i å avdekke. På Rosenholm ønsker vi å være gode på å undre oss om relasjoner mellom elevene, slik at vi tidlig kan komme inn og jobbe med saker. Lærere sendes på kurs, temaet drøftes i personalet og vi prøver å lære av hverandre. Dersom det avdekkes saker som gjelder læringsmiljøet, har skolen rutiner for hvordan dette håndteres. Slike saker skal behandles i tråd med Opplæringslovens § 9a.