Hovedseksjon

Lagunen

Avdelingen består av tre store klasserom, et stort og godt tilpasset kjøkken, i tillegg til en stor, lang gang med plass til både individuelle arbeidsplasser og en skjermet lekekrok. Klasserommene har ulike funksjoner. Det jobber en musikkterapeut, en spesialpedagog, tre barne - og ungdomsarbeidere og en assistent på avdelingen.

Gjennom skoleuka er vi en til en, det vil si like mange voksne som elever.  Vi jobber mye med kommunikasjon og har mange innganger til dette, både musikkterapeutiske og spesialpedagogiske, og gjennom alle elevenes ulike gjøremål, som ADL-trening, fysisk trening og ved å sette ord, bilder, symboler og tegn til det vi gjør sammen med elevene i løpet av skole og AKS.

Skoledagens rytme

Vi legger opp til en kombinasjon av felles samlinger med hele gruppa, gruppetimer og en til en undervisning. I M- gruppa er vi opptatt av at «barn er barn». Leken har en viktig plass gjennom skoledagen.
Alle elevene i gruppa har en dagsplan som de følger gjennom hele skoledagen.
Skoledagen starter med hinderløype i skogen, for de elevene som ikke har annet opplegg.

Når vi kommer inn, er det musikksamling for hele gruppa. Etter musikksamling har vi to arbeidsøkter som stort sett består av enetimer med musikkterapeut, spesialpedagog eller barne og ungdomsarbeidere.  Noen dager er det også gruppetimer og time i gymsalen i denne tiden. En dag i uka har vi besøk av 1 klasse som er med noen av våre elever i en musikkgruppetime.Etter lunsj og leketid er vi ute i friminutt med alle de andre elevene på skolen.Vi avslutter skoledagen med felle samling med ulike tema.

Undervisningen

Først og fremst er vi opptatt av å møte elevene der de er. Av den grunn bygger vi undervisningen på samtaler med foresatte, elevens tidligere pedagoger i barnehagen, egne observasjoner og den sakkyndige vurderingen eleven har med seg når de begynner på avdelingen. Vi bestreber oss på å tilrettelegges all undervisning i forhold til den enkelte elevs behov. Undervisningen gjennomføres videre i henhold til elevenes IOP, som vi utarbeider så fort vi har blitt godt nok kjent med eleven. Vi utarbeider periodeplaner for hver enkelt elev som viser hva vi legger vekt på i undervisningen i en gitt periode. Vi jobber gjerne ut ifra seks ukers bolker.

Kommunikasjon

I M-gruppa står opplæring i kommunikasjonsferdigheter sentralt.  På skolen jobber vi med å finne ut hvilken alternativ kommunikasjon som passer til de forskjellige elevene. Vi jobber selvsagt videre med det de har startet på i barnehagen.  De fleste elevene på avdelingen mangler helt eller delvis verbalt språk, men vi tenker at alle eleven våre kommuniserer på mange måter. I avdelingen vår bruker vi bilder, taktile tegn, symboler og tegn til tale som støtte til talen. Øyepeketavler, tematavler, kommunikasjonsbøker og I Pad i form av tale lagt til bilder brukes med de elevene som trenger det. Mange av elever har stor glede av å bruke brytere av ulike slag, både til å starte elektriske apparater og talebrytere.

Musikkterapi

Vi har musikkterapeut som jobber full stilling i gruppa. Det betyr at alle elever får en til to individuelle timer i musikkterapi hver uke, i tillegg til at musikken gjennomsyrer mye av det vi gjør gjennom skoledagen. Gjennom bruk av musikk får man jobbet mye med elevenes sosiale kompetanse, og det legges i enetimene stor vekt på å ta tak i elevenes egne måter å kommunisere på. Dette danner grunnlaget for alle aktivitetene vi gjør i disse timene.

Fysisk aktivitet

I M-gruppa starter vi med hinderløype i skogen for de som har utbytte av det hver dag. Vi har lagt opp til en passe utfordrende løype som består av ganske bratte bakker, steiner, trestubber og trær. De elevene som ikke er med i hinderløypa har individuelt tilpassede treningsprogram. Før dagens siste samling er vi ute i friminutt i skolegården sammen med resten av skolen.  Også her har noen elever tilpassede opplegg.

ADL-ferdigheter

Opplæring og trening i ADL- ferdigheter står sentralt i undervisningen i M-gruppa. Fokusert vårt er på at elevene skal bli mest mulig selvstendige i dagligdagse gjøremål som påkledning, personlig hygiene, klesvask, matlaging og annet arbeid på kjøkken. For de voksne i gruppa handler det om å gi passe mye hjelp til at eleven skal mestre oppgaven selv